– Människor vill bo där det finns bra kollektivtrafik, därför är metrobussen mycket viktig för Partilleborna och vår utveckling säger Partilles trafikchef Emma Johansson.

Kollektivtrafik

Snabb kollektivtrafik – en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i Partille och regionen

Metrobussar med egna körbanor, är det lösningen på en bättre, snabbare och mer hållbar trafiksituation när antalet invånare i Partille, Göteborg och Mölndal förväntas öka med 200 000 till 2035?

Text: Anders Post
Foto: Markus Holm

Vi pratar mycket om metrobussar i Partille. Något som ska vara lösningen för att möta ett ökat resande i en växande storstadsregion, säger Emma Johansson, som är kommunens trafikchef. Men så enkelt är det förstås inte. Planeringen av nya kollektivtrafiksystem förutsätter en stark samverkan mellan stat, region och kommun då ingen part ensam kan lösa framtidens trafikutmaningar. Därför har Partille tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborg och Mölndal enats om en gemensam målbild för hur kollektivtrafiken ska utvecklas i storstadsområdet för att attrahera och ta hand om betydligt fler resenärer.

Målbilden som Emma Johansson nämner siktar mot 2035.

– Det kan kännas som långt fram i tiden, men när det kommer till den här typen av satsningar så rör det sig om stora investeringar och komplexa planeringsfrågor som kräver mycket tid och resurser.

Var kommer metrobussarna in i målbilden?
– Metrobussarna ska knyta samman storstadsområdet och göra det möjligt för fler att kunna resa med kollektivtrafiken. Dessa bussar kräver en egen infrastruktur och kan jämföras med effektiviteten i ett tunnelbanesystem. Metrobussen är ett av flera trafikkoncept i framtidens kollektivtrafik som också består av stadsbana, spårväg och citybuss som är en vidare­utveckling av dagens stombussar.

Hela systemet bygger på att man ska kunna resa snabbare in till city och mellan olika målpunkter i storstadsområdet. Metrobussarna är egentligen en vidare­utveckling av dagens expressbussar.

Hur kan Partille få nytta av metrobussarna?
– Vi planerar för två metrobusslinjer på E20 mellan Göteborg och Partille. En till Partille centrum och en till Furulund. Snabb och pålitlig kollektivtrafik är en förutsättning för Partilles möjlighet att växa på det hållbara sätt som vi vill. Metrobussen kommer att korta avstånden till och inom storstadsområdet, minska trängseln och bidra till attraktiva stadsmiljöer.

Var står ni i dag?
– Det jobbas oerhört mycket i olika samverkansgrupper både på tjänstemanna­sidan och i de politiska organisationerna hos berörda kommuner och i regionen. Även Trafikverket är en viktig aktör som är ansvarig för det statliga vägnätet där Metro­bussarna i huvudsak kommer att trafikera. Vi har fortfarande mycket arbete kvar innan vi kan lansera vår första Metrobuss i Partille, men vi tar successivt viktiga kliv framåt i planeringen tillsammans med våra samverkansparter.