Den sällsynta fjärilen alkonblåvinge använder blomman klockgentiana som värdväxt för sina ägg.

Sällsynt fjäril trivs i nytt naturreservat

Maderna-Högaråsmossen heter ett nytt statligt naturreservat som tillkommit i Partille kommun. I reservatet, som redan är ett Natura-2000 område, finns flera rödlistade arter som ska skyddas och bevaras.

Text: Anders Post
Foto: iStock

Det nya naturreservatet, som är på cirka 187 hektar, ligger öster om Öjersjö, och består till stora delar av sankmark och myrar.

– Det här är ett Natura 2000-område sedan tidigare och har därför ett starkt skydd, berättar Filip Siewertz, som arbetar med planering på Partille kommun.

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda ut­rotning av vilda djur och växter, och att hindra att deras livsmiljöer förstörs.

Enligt Länsstyrelsen har det utpekade området i Partille höga skyddsvärden och att det därför ska vara ett naturreservat.

– Det här är ändå inte ett område som kan exploateras, säger Filip Siewertz. Det är viktigare att behålla de befintliga natur- och rekreationsvärdena, som till exempel de stigar och vandringsleder som går genom området.

Det är ju redan ett skyddat område, måste det även vara naturreservat?
– Ja området får därmed ett ännu bättre skydd. Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen och tar fram en skötselplan för att kunna ta hand om natur­reservatet på bästa sätt. Här finns flera röd­listade arter, till exempel den sällsynta fjärilen alkonblåvinge, som använder blomman klockgentiana som värdväxt för sina ägg.

Kommer Partilleborna på något sätt att märka förändringar i området?
– Sannolikt inte, de stigar och vandringsleder som går genom markerna ska finnas kvar, möjligen kommer man märka att skötsel och omvårdnad prioriteras, säger Filip Siewertz.