Den här sidan är en annons

Svenska Hus har tillsammans med Partille kommun bjudit in ett antal arkitektteam att komma med förslag till utvecklingen av Partille Port.

Nu planeras sista delen av Partille Port –

Ett helt nytt stadsrum som öppnar upp mot Säveån

En efterlängtad utveckling av stadsdelen Partille Port, som ligger i centrum strax intill Partille arena, kommer nu att bli verklighet. Fastighetsbolaget Svenska Hus område längs Säveån ska exploateras med visionen att bli Partilles mest intressanta och attraktiva område, med 800 bostäder öppna mot Säveån.

Svenska Hus har tillsammans med Partille kommun skrivit riktlinjerna till ett parallellt uppdrag  där ett antal arkitektteam inbjudits för att komma med förslag på hur det nya området, som ligger mellan Gamla Kronvägen och Säveån, ska utformas. Det vinnande förslaget, som nyligen blivit offentligt kom från arkitektkontoret Malmström&Edström. Förslaget ska ligga till grund för en helt ny detaljplan som kommer att innehålla cirka 800 bostäder, handel och en ny förskola.

Svenska Hus chef för fastighetsutveckling i Göteborg, Henrik Sjölin, och Ylva Morelli, region­chef i Göteborg, berättar om bakgrunden och framtiden för det stora utvecklingsprojektet.

– Det var åtta år sedan vi köpte den så kallade Menigotomten som nu ska bebyggas, berättar Ylva Morelli. Företaget som finns på platsen har legat här länge, men kommer succesivt att flytta. Detta möjliggör en stadsdelsomvandling som öppnar upp för bostäder nära Säveån – en vattenkontakt som hittills varit stängd.

Vad betyder det att området har närhet till Säveån? 
– Det har stor betydelse, säger Henrik Sjölin. Vattnet är alltid närvarande. Ån och dess vattenrum är en tillgång som ska vara synlig från alla de kommande bostäderna. Det är en levande och dynamisk naturresurs som bidrar till områdets unika karaktär. De fyra bostadskvarteren som planeras öppnar sig i hästskoform ner mot Säveån.

Det vinnande förslaget till hur Partille Ports framtida bebyggelse ska gestaltas gick till arkitekterna Malmström&Edström. Det blir en rejäl stadsomvandling mellan Säveån och Gamla Kronvägen. 800 bostäder, handel och en ny förskola planeras i området, där det i dagsläget ligger en större industrilokal.

I samarbete med Partille kommun och Malmström&Edström ligger fältet snart fritt för den stora omvandlingen som blir en förlängning av centrum intill Partille arena.

Så här skriver kommunen om utvecklingen:

”Området ligger strategiskt och blir en naturlig fortsättning på utvecklingen i centrum. Resultat från det parallella uppdraget ger ett bra underlag för att gå in i nästa steg som handlar om att ta fram en detaljplan för området.”

– Vår tomt passar in som en naturlig pusselbit när centrum utvecklas, och ligger helt i linje med Målbild 2035 som kommunen tagit fram.

I målbilden som Henrik Sjölin refererar till, skriver man bland annat:

”Partille växer som en del i den expansiva storstadsregionen Göteborg. För att möta efterfrågan av fler bostäder och verksamhetslokaler med centrumnära läge, krävs fortsatt bebyggelseutveckling av Partilles centrala delar.”

Hur ser det ut tidsmässigt, när kan ni gå igång med det förberedande arbetet?
– Den nuvarande hyresgästen flyttar 2025, och det är först då vi kan komma igång på allvar, säger Ylva Morelli.

Vilka kommer att flytta in i de nya bostäderna, är det Partillebor?
–Många kommer nog från Göteborg, som ju ligger väldigt nära. Och genom att kommunikationerna ska stärkas ytterligare inom storstadsregionen, så kommer pendling mellan Göteborg och Partille centrum inte att ta många minuter.

– Här i Partille Port finns restauranger, gym, handel – en förstad med närhet till mycket, säger Henrik Sjölin, som gärna nämner det sociala hållbarhetsfokus man har vid utformningen av området, där det kommer att skapas många
naturliga mötesplatser.

Ylva Morellli är Svenska Hus regionchef i Göteborg, och Henrik Sjölin är chef för fastighetsutveckling. Här berättar de om planerna för den nya stadsdelen som öppnar sig mot Säveån.